Veiligheid

This post is also available in: English (Engels)

Veiligheid

Binnen Small Society wordt nadrukkelijk en voortdurend aandacht besteed aan de veiligheid van kinderen, ouders en personeel. Interne procedures zijn vastgelegd binnen het kwaliteitsmanagementsysteem van Small Society. De theoretische kennis van medewerkers en de kennis van interne procedures en beleid wordt daarbij regelmatig getoetst. Op alle vestigingen is een locatiemanager verantwoordelijk voor het algemene beleid en de veiligheid van de vestiging. De locatiemanager wordt ondersteund door de Manager Kwaliteit (als leidinggevende) en de Kwaliteitsmanager van Small Society. Alle vestigingen worden regelmatig bezocht en gecontroleerd. Controles worden vastgelegd binnen het kwaliteitsmanagementsysteem en regelmatig met het management van Small Society besproken.

Small Society hanteert een strikt beleid ten aanzien van de toegang van derden tot vestigingen en de aanname van personeel.

Aannamebeleid personeel

Wij maken op onze vestigingen uitsluitend gebruik van gediplomeerde krachten. Sollicitanten worden door de locatiemanagers van de betreffende vestiging middels een vaste sollicitatieprocedure beoordeeld, gescreend en aangenomen. Onze centrale afdeling personeelszaken kijkt hierin mee. Sollicitanten dienen voor aanname minimaal twee referenties op te geven. Referenties worden door de locatiemanager nagebeld en geverifieerd. Voordat een nieuwe medewerker wordt aangenomen wordt in de regel een ochtend proefgedraaid op de groep. Nieuwe medewerkers worden gedurende hun proeftijd door de betreffende collega’s ingewerkt en door de locatiemanager actief begeleidt en beoordeeld. Beoordeling vindt plaats middels een vastgestelde systematiek en wordt schriftelijk vastgelegd.

Verklaring omtrent gedrag

Nieuwe medewerkers dienen een ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG) te kunnen overleggen. Dit betreft een wettelijk vereiste; de GGD ziet hierop toe. In de meeste gevallen hebben sollicitanten al een werkverleden in de kinderopvang en daarmee vanuit hun vorige werkgever al een dergelijke verklaring in hun bezit. Voor indiensttreding dient in dat geval opnieuw een verklaring te worden aangevraagd en overlegd. Een verklaring omtrent gedrag biedt op dit moment nog niet altijd voldoende waarborg voor het werken in de kinderopvang. Vanuit de overheid wordt daarom al enige tijd gewerkt aan een strengere regelgeving en toetsing van een VOG. Wij zijn als organisatie van mening dat de huidige VOG uitsluitend in combinatie met een zorgvuldige interne sollicitatieprocedure een voldoende mate van zekerheid kan geven om de juiste personeelsleden te betrekken.

Inzet invalkrachten

Onze organisatie beschikt over een aantal vaste invalkrachten die middels een oproepcontract in dienst zijn. Hiervoor gelden (ten aanzien van de werving- en selectieprocedure) dezelfde regels als voor vaste krachten. Daarnaast wordt incidenteel gebruik gemaakt van invalkrachten via een tweetal vaste uitzendbureaus. In onze samenwerkingsovereenkomsten met de verschillende uitzendbureaus is vastgelegd dat ook de uitzendorganisaties onze werving- en selectieprocedure naleven.

Begeleiding, toezicht en kwaliteit

Op onze kinderdagverblijven wordt met vaste, voor de kinderopvang (op minimaal HBO niveau) gediplomeerde locatiemanagers gewerkt die verantwoordelijk zijn voor de vestiging.

Onze locatiemanagers zijn in de regel vier dagen per week, acht uur per dag, aanwezig op het kinderdagverblijf. Op onze vestiging in Bunschoten is dit zes uur per dag. De locatiemanager kent hierdoor in de regel alle ouders en kinderen persoonlijk en heeft een volledig overzicht van het reilen en zeilen op de vestiging.

De locatiemanager wordt door de centrale organisatie ondersteund wat betreft personeelszaken, kindplanning, financiële zaken en kwaliteitsbeleid. De locatiemanager is hierdoor zoveel mogelijk vrij beschikbaar voor ondersteuning van en toezicht op de groepen.   De locatiemanager wordt daarnaast ondersteund door de ‘Manager Kinderopvang’.

De Manager Kinderopvang werkt vanuit onze centrale organisatie, beschikt over een HBO opleiding binnen de kinderopvang en heeft jarenlange ervaring als locatiemanager binnen onze organisatie. Zij bezoekt als leidinggevende alle vestigingen op regelmatige basis (minimaal iedere maand) en borgt daarmee samen met de locatiemanagers en pedagogisch medewerksters de kwaliteit van onze dienstverlening.

Voor de kwaliteitsbewaking op de vestigingen is de ‘Kwaliteitsmanager’ verantwoordelijk. De Kwaliteitsmanager bezoekt alle vestigingen op regelmatige basis (minimaal drie keer per jaar) en toetst de naleving van ons kwaliteitssysteem, de normen ten aanzien van het binnenklimaat, de buitenruimtes alsmede de naleving van veiligheids- en hygiëne maatregelen. Ook de Kwaliteitsmanager is HBO gediplomeerd en ervaren als leidinggevende binnen de kinderopvang.

Onze organisatie (kantoor en vestigingen) wordt daarnaast jaarlijks door een onafhankelijke instelling (TÜV) gecontroleerd (audit) op de naleving van ons kwaliteitssysteem (HKZ).

Toegang vestigingen

Onze vestigingen zijn gedurende de openingstijden afgesloten en uitsluitend toegankelijk voor ouders/verzorgers en ons personeel. Derden wordt uitsluitend bij aanwezigheid van de locatiemanager en op afspraak toegang tot het kinderdagverblijf verschaft (zoals vastgelegd in onze huisregels).

Samenwerking en inrichting vestigingen

Onze vestigingen zijn transparant en toegankelijk ingericht. Groepsruimtes, sanitaire ruimtes en slaapruimtes zijn ‘geschakeld’ ingedeeld en worden gedeeld gebruikt, zodat samenwerking van verschillende groepen mogelijk is en er altijd toezicht aanwezig is. Er zijn geen afgesloten sanitaire of slaapruimtes. Alle ruimtes zijn altijd vrij toegankelijk en voorzien van glasopeningen. Pedagogisch medewerksters werken gedurende de dag op hun vaste groep in beginsel in tweetallen samen en worden gedurende de dag actief ondersteund door de locatiemanager. Tijdens het openen en sluiten van de vestigingen (tussen 7.30 en 9.00 uur en 17.00 en 18.30 uur) worden de kinderen gebracht en gehaald door de ouders. De groepen werken op deze momenten, afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen, per twee pedagogisch medewerksters samen (per twee groepen). Tussen de middag  (tussen 13.00 en 14.30 uur) houden de pedagogisch medewerksters afwisselend een pauze van maximaal 30 minuten. De medewerksters blijven gedurende de pauze van hun collega maximaal 30 minuten alleen op hun vaste groep. De locatiemanager is tussen de middag op de vestiging aanwezig en gaat doorgaans langs de verschillende groepen voor reguliere overlegmomenten.

Protocol vermoeden kindermishandeling

Binnen onze organisatie wordt gewerkt met een ‘protocol vermoeden kindermishandeling’. Hierin is vastgelegd op welke wijze omgegaan wordt met een vermoeden van kindermishandeling door ouders/verzorgers of eigen personeel. Het protocol biedt praktische handvatten en een signaleringsmethodiek voor ons personeel. Het protocol is aanwezig op iedere groep en bij ons personeel bekend.