Oudercommisie

De Oudercommissie

De oudercommissie vormt de schakel tussen de ouders, de medewerkers en de directie van de organisatie met als doel de wederzijdse belangen zo goed mogelijk te behartigen. Door ouders actief mee te laten denken over zaken binnen de organisatie kunnen wij ons blijven verbeteren en goede kwaliteit opvang bieden. De oudercommissie komt zelfstandig of in overleg met ouders, met voorstellen of ideeën rondom de opvang. De oudercommissie is het aanspreekpunt voor alle partijen en adviseert gevraagd en ongevraagd over onder andere de volgende onderwerpen:

 • kwaliteitsbeleid (beroepskracht-kindratio, groepsgrootte en dagritme)
 • veiligheidsbeleid (waaronder ook het vierogenprincipe)
 • gezondheidsbeleid (voeding en bewegen)
 • opleidingseisen (inzetbaarheid van medewerkers)
 • pedagogisch beleid (stimulering van ontwikkeling en mentorschap)
 • risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
 • wijzigingen openingstijden en tarieven
 • klachtenbehandeling
 • informatieverstrekking naar ouders
 • activiteiten, zomerfeesten en dag van de Pedagogisch Medewerker
Werkwijze oudercommissie

De leden van de oudercommissies vergaderen minimaal twee keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt een aantal vaste agendapunten behandeld. Eén van deze agendapunten is de ingekomen post. Hier worden brieven en e-mails van ouders behandeld. Op deze manier kunnen de ouders actief participeren in het beleid van de oudercommissies. De notulen zijn bij hen opvraagbaar. Andere onderwerpen die dan aan de orde komen zijn bijvoorbeeld tariefwijzigingen, pedagogisch beleidsplannen en investeringen.

Samenstelling & lidmaatschap

De oudercommissies bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf leden en zijn uitsluitend ouders of verzorgers die opvang afnemen van de betreffende vestiging. Om de inbreng van de ouders te waarborgen wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende groepen (kinderdagverblijf, BSO en peutergroep).

Boink

Alle vestigingen van Speel-Inn zijn aangesloten bij BOink (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang). Dit betekent dat je als oudercommissie lid bent van BOink. Voor algemene informatie en/of vragen kun je terecht op www.boink.info of per mail via boink@boink.info.

Voordelen lid oudercommissie
 • Inspraak in de kwaliteitsverbetering rondom de kinderopvang;
 • Regelmatig een gezellige bijeenkomst met andere ouders;
 • Meer betrokkenheid bij de opvang van je kind en goed op de hoogte zijn van de kwaliteit en inhoud van de kinderopvang van Speel-Inn;
 • Meer inzicht in de wet- en regelgeving rondom de kinderopvang en in beleidszaken en protocollen.
Word jij ook lid?

Voel jij je betrokken bij het reilen en zeilen van Speel-Inn? Vind je het belangrijk om de belangen te behartigen van kinderen en andere ouders? Wil je graag meedenken en advies geven over de kwaliteit van onze opvang? We zoeken in ieder geval nog oudercommissie leden voor onderstaande vestigingen, maar aanmelden kan uiteraard ook voor de overige vestigingen:

 • Beverwijk – BSO
 • De Kwakel – KDV & BSO
 • Elst – KDV
 • Hilversum – BSO
 • Uithoorn Blokkendoos – BSO

Na aanmelding als geïnteresseerde ouder word je uitgenodigd voor een kennismaking en het bijwonen van een vergadering. Je krijgt dan informatie over de taken en tijdsbesteding. Voor vragen, meer informatie of interesse kun je een mail te sturen naar info@speelinn.nl.

Vragen of deelnemen?

Het is voor de oudercommissie van groot belang dat ouders hen weten te vinden en dat ideeën, opmerkingen, signalen en klachten ook daadwerkelijk bij hen terecht komen. Bijna elke locatie heeft een eigen oudercommissie. Als ouder kun je de leden van de oudercommissie persoonlijk aanspreken of mailen. Hiernaast staan we de contactgegevens per vestiging voor je op een rijtje.